Gebruiksvoorwaarden

 

1. Algemeen
1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik en functioneren van het platvorm USbikezone en op alle diensten die door USbikezone worden aangeboden.
1.2 Door het bezoeken van ons platvorm aanvaardt u onze Gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid. USbikezone kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

 
2. Dienst
2.1 USbikezone brengt vraag en aanbod op haar platvorm bij elkaar. USbikezone is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers en derden op het platvorm plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan.
2.2 USbikezone is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
2.3 De diensten van USbikezone zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.
 

3. Registreren, Adverteren en Beoordelen
3.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina ook te allen tijde weer van het platvorm verwijderen.
3.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.
3.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op het platvorm bent ingelogd, kunt u gratis advertenties plaatsen en op advertenties van andere adverteerders reageren.
3.5 Het is niet toegestaan advertenties op USbikezone te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:

 • advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie;
 • wanneer uw verkoop is volbracht dient u uw advertentie te verwijderen;
 • de titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn;
 • het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.

3.6 Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Tenzij u in uw advertentie uitdrukkelijk andere regels stelt, zijn geboden bedragen niet bindend. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.
3.7 Via USbikezone kunt u uw advertenties ook delen op diverse Sociale Media waaronder Facebook en Twitter. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.
3.8 Tenzij u of USbikezone uw advertentie(s) verwijdert, blijven deze 30 dagen op ons platvorm staan. Na deze periode kunt u uw advertenties gratis verlengen.
 
4. Niet toegestaan gebruik van het platvorm
4.1 De inhoud van het platvorm mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.
4.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Adverteerders, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
4.3 Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van USbikezone. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
4.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website/platvorm weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van USbikezone is verkregen.
4.5 Het is niet toegestaan om Advertenties op het platvorm te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop, tenzij USbikezone daarvoor toestemming heeft gegeven.
4.6 Het is zonder toestemming van USbikezone niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

 
5. Ontoelaatbaar gebruik van het platvorm
Wij staan niet toe dat u hierop content plaatst:

 • die onjuist, misleidend en onvolledig is;
 • waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
 • die in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
 • die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
 • die (seksueel) intimiderend is;
 • die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze Dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
 • die de infrastructuur van het platvorm onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
 • waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van USbikezone, andere gebruikers of derden; en
 • waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.
   

6. Misbruik van het platvorm en maatregelen hierop

6.1 Voor het melden van klachten omtrent oplichting, illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van de mogelijkheid ‘Klacht indienen’ bij de advertentie. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat het platvorm zo schoon en veilig mogelijk blijft.
6.2 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacy beleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. USbikezone kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van het platvorm, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van het platvorm verstoort. USbikezone kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van USbikezone, bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken en/of een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.
6.3 USbikezone kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan USbikezone binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.
 
7. Aansprakelijkheid
7.1 USbikezone is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van het platvorm wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op USbikezone afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van het platvorm.
7.2 USbikezone is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van ons platvorm, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.
7.3 Voor zover USbikezone voor de in artikel 7.1 bepaalde schade toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot:
(a) het totaalbedrag van de vergoedingen die u aan USbikezone heeft betaald over de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade is ontstaan; of
(b) €100, al naar gelang wat hoger is.
7.4 Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u USbikezone zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld.
 
8. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid
Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

9. Overige bepalingen
9.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die USbikezone en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van het platvorm. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
9.2 USbikezone kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. USbikezone zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van het platvorm gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
9.3 Indien USbikezone één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
9.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.